Rozwijamy się – WKS 37 PP

Już za kilkanaście dni rusza pierwsza kolejka Retro Ligi, 06.04 na stadionie miejskim w Łowiczu zmierzą się WKS 10 PP – LKS Lechia Lwów. My na swój występ musimy jeszcze trochę poczekać, a pozostały czas postanowiliśmy wykorzystać na treningi, ale nie tylko. Naszym zamiarem jest przybliżenie mieszkańcom Kutna niecodziennej inicjatywy, jaką jest odtworzenie Wojskowego Klubu Sportowego 37 PP oraz udział w rozgrywkach Retro Ligi. Przy okazji będziemy przypominać o historii kutnowskiego sportu, która związana jest z obecnością 37 PP w naszym mieście. Sport w wydaniu retro jest nowym projektem i przy jego realizacji zadbamy o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół mając nadzieję, że dzięki temu zapewnimy wysoki poziom realizowanych przez nas działań. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Zbigniewowi Burzyńskiemu Prezydentowi Miasta Kutno, Panu Zbigniewowi Wdowiakowi Zastępcy Prezydenta Miasta Kutno, Panu Jackowi Boczkai Zastępcy Prezydenta Miasta Kutno, Panu Grzegorzowi Skrzyneckiemu Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz Panu Pawłowi Ślęzakowi Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie. za udzielone poparcie. Słowa uznania oraz wsparcie, które otrzymujemy od wielu osób i instytucji utwierdzają nas w przekonaniu, że naprawdę warto, a tym samym „dodają skrzydeł”. W myśl hasła „Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście” (Robert Baden-Powell) działamy dalej.

Opublikowano Rekonstrukcja | Skomentuj

Stowarzyszenie w przedszkolu nr 15

8 marca odwiedziliśmy Przedszkole Miejskie nr 15  w Kutnie. Celem naszej wizyty było zapoznanie przedszkolaków z historią żołnierza polskiego. Maluchy z zaciekawieniem wysłuchały naszej prelekcji i obejrzały elementy wyposażenia wojskowego. Dzieci z radością przymierzały elementy umundurowania i pozowały do zdjęć.

Zdjęcia: Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Opublikowano Pozostałe | Otagowano | Skomentuj

O Żołnierzach Wyklętych w Kasprowiczu

7 marca zameldowaliśmy się w II LO  Kasprowicz w Kutnie. Przeprowadziliśmy tam  lekcję na temat Żołnierzy Wyklętych. Przedstawiliśmy tło historyczne walk organizacji niepodległościowych w powiecie kutnowskim w latach 1945 – 1950. Następnie zaprezentowaliśmy  uczniom wyposażenie i uzbrojenie używane przez żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Zdjęcia: II LO Kasprowicz

Opublikowano Lekcja żywej historii | Otagowano | Skomentuj

Bieg Tropem Wilczym – 2019

II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym 2019 przeszedł do historii. Dziś w lesie w Raciborowie inicjatywa ta zrzeszyła nie tylko miłośników biegania, ale przede wszystkim miłośników aktywnego trybu życia. W wydarzeniu udział wzięły całe rodziny oraz wielu przypadkach ze swymi czworonożnymi przyjaciółmi.   Nasze Stowarzyszenie zaangażowało się w organizację imprezy poprzez przygotowanie wystawy broni oraz zorganizowanie dodatkowej atrakcji dla dzieci w postaci mini toru przeszkód. Mali zawodnicy do pokonania mieli bieg ze skrzynką amunicyjną, rzut granatem oraz strzał do tarczy z pistoletu maszynowego asg. Wielkie brawa dla najmłodszej zawodniczki 2,5 letniej Dusi, której w asyście mamy i Michała udało się pokonać cały tor.

Więcej zdjęć na FB.

Opublikowano Pozostałe | Otagowano | Skomentuj

Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca w dniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w lesie raciborowskim, w miejscu rozstrzelania oficera Armii Krajowej odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.

Zgromadzonych przywitał Zbigniew Wdowiak – zastępca prezydenta Miasta Kutno oraz przewodniczący Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej. Historię tamtych wydarzeń przybliżył nasz  prezes  Wiesław Paluchowski. Modlitwę w intencji „Żołnierzy Wyklętych” odmówił wikariusz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Kutnie ks. Piotr Jóźwiak. Wartę honorową wystawili członkowie naszego stowarzyszenia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu miejskiego, powiatowego, Muzeum Regionalnego w Kutnie, organizacji społecznych i politycznych oraz mieszkańcy.

Zdjęcia: Lech Martynowski

Opublikowano Pamięć i tradycja | Otagowano | Skomentuj

Z wizytą w „Maluchowie”

27 lutego odwiedziliśmy  Przedszkole „Maluchowo” w Kutnie. Celem naszej wizyty było zapoznanie przedszkolaków z historią żołnierza polskiego, jego umundurowania i wyposażenia. Przedstawiliśmy sylwetki żołnierza z września 1939, oraz polskiego spadochroniarza z 1944 r. Maluchy z zaciekawieniem wysłuchały naszej prelekcji i obejrzały  wyposażenie wojskowe. Dzieci z radością przymierzały elementy umundurowania i pozowały do zdjęć.

Zdjęcia: Publiczne Przedszkole i Żłobek „Maluchowo”

Opublikowano Pozostałe | Otagowano | Skomentuj

X Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna – Regulamin

Regulamin Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest wydany przez Organizatora Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych Stowarzyszenie Historyczne „Pułk 37” z siedzibą: Grabków 8a 99-300 Kutno.

 2. Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych odbędzie się w podkutnowskiej miejscowości Malina, na terenie parku otaczającego jeden z największych pałaców centralnej Polski, w którym swoją siedzibę ma „Pałac Malina” – restauracja, centrum konferencyjne, pokoje gościnne. Obszar Zlotu będzie podzielony na kilka stref:

  • historyczne dioramy Grup Rekonstrukcyjnych: na tym obszarze mieszkają członkowie Grup, jednocześnie jest to teren wystawy statycznej;

  • bazar handlowy i gastronomia;

  • arena do pokazów walki, musztry itp.;

  • parking.

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Zlotu będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Zlotu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. W czasie zorganizowanych przemarszów wchodzących w skład Zlotu, które odbywają się poza terenem Zlotu, Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Uczestnikami Zlotu są Widzowie, Rekonstruktorzy, Wystawcy Stoisk Handlowych.

 4. Członkowie grup rekonstrukcji historycznych, stowarzyszenia, osoby zajmujące się odtwórstwem historycznym oraz właściciele wojskowych i zabytkowych pojazdów mechanicznych nazywani są w niniejszym Regulaminie Rekonstruktorami.

 5. Widzem jest każda osoba, nie będąca rekonstruktorem ani wystawcą stoiska handlowego przebywająca na terenie, na którym odbywa się Zlot.

 6. Wystawcą stoiska handlowego jest każda osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność handlową na terenie Zlotu w strefie oznaczonej jako baz handlowy i gastronomia. Udział wystawców stoisk handlowych z imprezie określony jest osobnym regulaminem.

 7. Teren Zlotu oznacza teren, na którym odbywać się będzie Zlot lub inne miejsca, na które impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane zostanie to do publicznej wiadomości przed Zlotem.

 8. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Zlotu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Zlocie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzony jest Zlot, a także urządzeń znajdujących się na nim.

 9. Nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w czasie Zlotu czuwają zatrudnieni przez Organizatora pracownicy Agencji Ochrony oraz powołana przez Organizatora na zasadzie wolontariatu Służba Porządkowa (Żandarmeria Zlotowa), we współdziałaniu z Policją i Strażą Miejską. Polecenia służb porządkowych wydane zgodnie z zakresem ich działania, muszą być bezwzględnie respektowane, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Zlocie.

 10. Osoby obecne na Zlocie są zobowiązane stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, poleceń Organizatora, a także poleceń działających na zlecenie Organizatora Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z powodu ich sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku stawiania oporu Służbom Porządkowym Organizatora niezwłocznie wezwą one Policję, która zajmie się rozpatrzeniem danego przypadku.

 11. Wstęp Widzów na teren Zlotu, za wyjątkiem wskazanych w programie imprezy wydarzeń, jest odpłatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym  wydarzeniem, natomiast uczestnictwo Rekonstruktorów jest bezpłatne.

 12. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Zlotu lub w nim uczestniczyć na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

 13. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Zlotu:

  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),

  • materiałów wybuchowych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),

  • wyrobów pirotechnicznych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),

  • materiałów pożarowo niebezpiecznych (nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników),

  • środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 1. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.

 2. Kto wnosi lub posiada na Zlocie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, zostanie zatrzymany przez Służby Porządkowe Organizatora i przekazany Policji. Kwestia replik broni i wyrobów pirotechnicznych nie dotyczy rekonstruktorów i pirotechników, zaś wnoszone przez nich materiały zostaną uzgodnione z Organizatorem.

 3. Na terenie Zlotu, w godzinach otwarcia dla publiczności, obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego celu wyraźnie oznaczonymi.

 4. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

 • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.

 1. Zabronione jest:

 • tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych do ewentualnego prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej;

 • parkowanie wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawianie ich jakimikolwiek przedmiotami;

 • wchodzenie na wygrodzony taśmami ostrzegawczymi teren.

 1. Zakazuje się wjazdu na teren Zlotu jakichkolwiek pojazdów mechanicznych (w tym należących do Rekonstruktorów). Pojazdy historyczne, wojskowe, samochody należące do wystawców stoisk handlowych, zaopatrzenia oraz służb technicznych mogą poruszać się po tym terenie tylko w przypadkach uzgodnionych z Organizatorem.

 2. Na odznaczoną wyraźnie część obozową terenu Zlotu wstęp mają wyłącznie Rekonstruktorzy wraz ze swymi pojazdami będącymi elementem dioramy (po uzgodnieniu z organizatorem) i sprzętem obozowym.

 3. Wszelkie pojazdy cywilne należy pozostawić na wyznaczonym parkingu znajdującym się poza terenem Zlotu, obowiązek ten nie dotyczy upoważnionych pojazdów obsługi.

 4. Na ogólnodostępnym terenie wydzielonym pod handel, gastronomię i organizację imprez rozrywkowo-rekreacyjnych dla uczestników Zlotu i publiczności obowiązują ogólne zasady współżycia społecznego i dobrego wychowania.

 5. Na terenie Zlotu pojazdy mechaniczne mogą poruszać się tylko po wyznaczonych drogach.

 6. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Zlotu

 7. Każda osoba wchodząc na teren Zlotu zatwierdza znajomość niniejszego regulaminu imprezy i potwierdza swoją tożsamość, jako Uczestnik Zlotu – Widz,Rekonstruktor lub Wystawca. Tym samym zgadza się na filmowanie i fotografowanie oraz wykorzystanie tych ujęć do produkcji materiału, a następnie rozpowszechnieniu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 8. Uczestnicy Zlotu: Widzowie, Rekonstruktorzy, Wystawcy przekazują nieodpłatnie prawa do utrwalania (rejestrowania, powielania, retransmisji i wykorzystywania w celach promocyjnych) swojego wizerunku, podczas  całego Zlotu, na rzecz Organizatora.

 9. Każda osoba przebywająca na terenie zlotu przyjmuje do wiadomości i to akceptuje, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone – tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436).

 10. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i wprowadzenia zmian w przebiegu Zlotu z uzasadnionych powodów, np.: odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.

II Zasady uczestnictwa w Zlocie Rekonstruktorów

 1. W Zlocie mogą uczestniczyć stowarzyszenia oraz osoby zajmujące się odtwórstwem historycznym oraz właściciele wojskowych i zabytkowych pojazdów mechanicznych. W pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda organizatora. Ubiór i wyposażenie uczestnika muszą być zgodne z realiami reprezentowanej epoki. Uczestnikami Zlotu muszą być osoby pełnoletnie, ale dopuszcza się udział w Zlocie dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia pod warunkiem wyrażenia na piśmie zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

 2. Uczestnikiem Zlotu staje się osoba, która po zakwalifikowaniu do udziału w Zlocie, w trakcie trwania imprezy zgłosi się w punkcie rejestracyjnym, wypełni „kartę uczestnika Zlotu” i otrzyma numerowany identyfikator osobisty.

 3. Udział w Zlocie jest bezpłatny.

 4. Zgłoszenia na Zlot przyjmowane są poprzez przesłanie maila na adres rejestracja@odysejahistoryczna.org.pl zawierającego: nazwę, dane do kontaktu, wskazanie odtwarzanej epoki, liczbę rekonstruktorów, opis dioramy oraz opis prezentacji/pokazu przeprowadzanego w trakcie imprezy. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia poprawnie złożone, tj. przesłane we wskazanym terminie oraz zawierające wszystkie wymagane przez Organizatora dane.

 5. Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Zlocie.

 1. Zgłoszenia rozpatrywane będą przez Organizatora. Rekonstruktorzy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Zlocie zostaną o tym fakcie poinformowani poprzez wiadomość e-mail.

 2. Ze względów organizacyjnych udział w Zlocie może wziąć maksymalnie 700 rekonstruktorów. Zgłoszenia będą przyjmowane do chwili zakwalifikowana wskazanej liczby uczestników lub do dnia 31.05.

 3. Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza aktów prawnych odnoszących się do kwestii bezpieczeństwa.

 4. Uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania z bieżącej wody, sanitariatów, a także jednego ciepłego posiłku dziennie wydawanego na podstawie identyfikatora osobistego otrzymanego po rejestracji jako uczestnika.

 5. Podczas trwania Zlotu zabronione jest propagowanie ideologii narodowosocjalistycznej i komunistycznej, a zwłaszcza używanie umundurowania, oznak i odznak NSDAP, Allgemeine SS, DJ, JM, HJ, BDM (nie dotyczy pielęgniarek w szpitalach polowych), oraz niemieckich formacji policyjnych. Oznacza to, że w trakcie trwania Zlotu, jego uczestnicy nie mogą używać mundurów, odznak oraz odznaczeń wyżej wymienionych formacji i organizacji, wyjątkiem jest przedstawienie ważnego faktu historycznego uzgodnionego wcześniej z Organizatorem. Ponadto ze względu na art. 256 KK uczestnicy Zlotu, jako formy działalności edukacyjnej i artystycznej, której celem jest upowszechnianie wiedzy historycznej, w tym wiedzy o II wojnie światowej (barwie i broni stron walczących), są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:

  • nieporuszania się w mundurach niemieckich z wyeksponowanymi oznaczeniami formacji wojskowych poza terenem Zlotu (nie dotyczy czasu opuszczania terenu w ramach działań przewidzianych w programie imprezy);

  • niewznoszenia okrzyków, śpiewania pieśni etc. zawierających treści odwołujących się do ideologii nazistowskiej lub propagujących ustrój, postawy związane z tą ideologią;

  • konsultowania z organizatorem elementów ekspozycji grupy, zawierających symbolikę III Rzeszy. W przypadku braku zgody na ich zastosowanie, grupa jest zobowiązana do natychmiastowego podporządkowania się zaleceniom organizatora.

 1. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za posiadany sprzęt i ekwipunek.

 2. Zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych poza wyznaczonym obszarem areny i czasem inscenizacji oraz pokazów. Ze względów bezpieczeństwa użycie materiałów pirotechnicznych musi być uzgodnione z Organizatorem Zlotu.

 3. W obozach zakazuje się używania broni czarnoprochowej oraz innych replik broni naśladujących odgłosy strzału w godzinach 22.00-6.00

 4. Zabrania się spożywania jakiegokolwiek alkoholu lub innych środków odurzających przez osoby, które mają brać udział w pokazach walki, konkursach, turniejach, zawodach strzelniczych i innych imprezach podczas Zlotu. Jeśli Organizator poweźmie podejrzenie, że osoby, które mają brać udział w pokazach walki, konkursach, turniejach, zawodach strzelniczych i innych imprezach znajdują się pod wpływem ww. środków na teren Zlotu zostanie wezwana Policja celem sprawdzenia takiej osoby. W przypadku potwierdzenia podejrzeń Organizatora osoby nietrzeźwe zostaną bezwzględnie usunięte z terenu Zlotu.

 5. Na Zlocie, w strefie historycznych dioram, obowiązuje dbałość o realia historyczne epoki. Za niestosowne uważa się używanie bądź pozostawianie na widoku przedmiotów, które nie pasują do odtwarzanej epoki (np. plastikowe butelki, puszki). Za niestosowne uważa się również zachowanie zakłócające profil rekonstrukcyjny Obozu (np. palenie papierosów).

 6. Na terenie obozowiska nie wolno bez zgody Organizatora prowadzić żadnych prac ziemnych (budowa okopów, ziemianek itp.) oraz palić ognisk.

 7. Wszelka broń sieczna i kłująca powinna być noszona w pochwach lub specjalnie w tym celu przygotowanych pokrowcach. W czasie przewozu broni środkami transportu publicznego, dodatkowo wszelkie jej wystające elementy (np. jelce miecza) muszą być zabezpieczone odpowiednimi nakładkami. Na turnieju broń noszona jest w pochwach lub, w przypadkach historycznie uzasadnionych, w inny sposób, (przy czym musi to być sposób zapewniający bezpieczeństwo Uczestnikom Zlotu oraz Widowni).

 8. Udział w pokazach walki, konkursach, turniejach, zawodach strzelniczych i innych imprezach przygotowanych przez Organizatora jest dobrowolny oraz nieobowiązkowy
  i odbywa się na własną odpowiedzialność. Każda osoba lub grupa biorąca udział w ww. imprezach musi to uzgodnić z Organizatorem.

 9. Rekonstruktorzy zobowiązani są do godnego zachowania, by nie uwłaczać tradycjom polskiego oręża, mundurom jednostek, które noszą oraz moralności publicznej. W szczególności dotyczy to obowiązku zachowania porządku w obozowiskach i innych miejscach noclegów.

 10. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zasad bezpieczeństwa wynikających z odpowiednich przepisów, zaleceń Organizatora i jego Służb Porządkowych, oraz osób dowodzących, a w szczególności do zachowania wszelkich środków ostrożności przy używaniu broni, koni, środków transportu i materiałów pirotechnicznych.

 11. Wszelkie sceny walk oraz pozorowane starcia wręcz należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, szczególnie ostrożnie, aby nie stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia obecnych osób i zwierząt.

 12. Wynikłe w czasie Zlotu sprawy sporne między Uczestnikami i przedstawicielami Organizatora rozstrzygane będą niezwłocznie przez urzędujących członków Sztabu Zlotu.

 13. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń wiąże się z odrzuceniem zgłoszenia lub usunięciem z terenu Zlotu.

III Akredytacje medialne

 1. Akredytacja medialna upoważnia do przebywania w wyznaczonych strefach fotoreporterskich podczas inscenizacji i pokazów.

 2. Uprawnione do otrzymania akredytacji są wyłącznie osoby pełnoletnie.

 3. Wnioski akredytacyjne należy składać poprzez wysłanie do dnia 15.07. wiadomości e-mail na adres kontakt@pulk37.org zawierającej nazwę reprezentowanego medium, dane kontaktowe oraz czas obecności na Zlocie.

 4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem akredytacji. Po rozpoznaniu wniosku Organizator w wiadomości e-mail poinformuje o przyznaniu akredytacji lub odmowie jej przyznania.

 5. Przyznane akredytacje można będzie odbierać w punkcie rejestracyjnym podczas trwania Zlotu.

 6. Osoba posiadająca akredytację medialną ma obowiązek stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych, w szczególności w zakresie przebywania w wyznaczonych strefach fotoreporterskich podczas inscenizacji.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikałyby na skutek nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas trwania Zlotu.

IV Postanowienia końcowe

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem:

www.odysejahistoryczna.org.pl

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa.

regulamin

Opublikowano Odyseja Historyczna | Skomentuj

Wierzbie – lekcja żywej historii

Kolejna lekcja żywej historii za nami. Wczoraj odwiedziliśmy Katolicką Szkołę Podstawową w Wierzbiu. Nasza prelekcja była poświęcona żołnierzom polskim na frontach II Wojny Światowej. Zaprezentowaliśmy umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie żołnierza z września 1939, oraz z spadochroniarza z 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej z 1944 r. Młodzież z dużym zainteresowaniem oglądała naszą wystawę.

Opublikowano Lekcja żywej historii | Otagowano , | Skomentuj

No to rozpoczynamy nowy rok wystrzałowo

Ten rok tradycyjnie  rozpoczęliśmy wystrzałowo. Tym razem odwiedziliśmy strzelnicę w Luszynie. Strzelaliśmy z broni czarno prochowej, do czego popadło tj. do opakowań plastikowych, do tarczy i palików. Zapach czarnego prochu towarzyszył nam aż do powrotu do domu. Zostało jeszcze wyczyszczenie naszych „remików” i zakonserwowanie ich do następnego strzelania.

Zapraszamy do fotorelacji.

Opublikowano Pozostałe | Skomentuj

O Retro Lidze słów kilka

Nazywam się Michał Lebiedowicz i jestem koordynatorem powstałej w Stowarzyszeniu Historycznym Sekcji WKS 37 Pułku Piechoty. W kilku słowach chciałbym przybliżyć wyjątkowy projekt, w którym partycypujemy właśnie jako WKS 37 Pułku Piechoty. Retro Liga, bo o niej mowa, to zainicjowany przez Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza ogólnopolski projekt skupiający drużyny sportowe promujące przedwojenny sport, ale tylko kluby, które przestały istnieć w 1939 roku, powstałe na bazie grup rekonstrukcji historycznych.

Jest to niecodzienna inicjatywa dająca możliwość łączenia pasji takich jak sport, historia i rekonstrukcja. Podkreślić należy, iż każdy mecz będzie jak podróż w czasie, a wszystko to dzięki dokładnemu odtworzeniu nawet najdrobniejszych szczegółów. Mam na myśli stroje i buty piłkarskie, które wykonane zostały w oparciu o przedwojenne instrukcje techniczne, miejsca rozgrywek i całą oprawę meczu. Mecze odbywać się będą na najstarszych stadionach w miejscowościach, z których są drużyny Retro Ligi. Stadiony oczywiście będą dekorowane jak przed wojną, a orkiestra, która była nieodzownym elementem przedwojennych rozgrywek piłkarskich będzie przygrywała na żywo. Niezwykły klimat wydarzenia tworzą pojawiający się na trybunach członkowie GRH w epokowych strojach.

Retro Liga to nie tylko piłka nożna, ale również siatkówka, lekkoatletyka oraz inne dyscypliny sportowe. Zyskaliśmy poparcie dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, i dzięki temu siedziba Retro Ligi znajduje się we wspomnianym muzeum. Jako ciekawostkę wskażę, iż fenomenalna i niespotykana formuła rozgrywek retro zyskała poparcie wielu znanych osobistości ze świata sportu: Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, Grzegorza Krychowiaka, Roberta Korzeniowskiego, Sebastiana Mili, Joanny Jóźwik oraz wielu innych. Patronat nad projektem objęli Muzeum Sportu i Turystyki, PZPN Łączy nas Piłka oraz Ekstraklasa S.A.. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu ze strony mediów materiały o Retro Lidze pojawiły się w Polsat Sport, na www.rmf24.pl, www.onet.pl.

Oficjalna prezentacja Retro Ligi miała miejsce 26.11.2018 r. w Warszawie.

Jako WKS 37 PP Kutno, nasza drużyna będzie rywalizować o Mistrzostwo Polski Retro Ligi z Lechią Lwów, WKS Grodno, WKS Śmigły Wilno oraz WKS 10 PP Łowicz.

Wynik losowania pierwszej kolejki (6-7 kwietnia 2019r.)

WKS Śmigły Wilno (Warszawa) – WKS Grodno (Kozienice)

WKS 10 Pułk Piechoty (Łowicz) – LKS Lechia Lwów (Dzierżoniów)

WKS 37 Pułk Piechoty (Kutno) – pauza

Namiastką tego czym będziemy się zajmować były mecze WKS10PP Łowicz vs Pogoń Lwów, odbywające się dwa lata z rzędu podczas Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych w Kutnie mecze retro, Turniej Piłkarski Grup Rekonstrukcji Historycznych w Łowiczu czy też Ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne amatorów pn. 1 Mila.

Zachęcamy Państwa do współpracy i wsparcia naszej niecodziennej inicjatywy. Przy realizacji projektów dbamy o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, mając nadzieję, że dzięki temu zapewnimy wysoki poziom realizowanych przez nas działań. Jesteśmy jednak świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli będzie to trudne do zrealizowaniaW związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszego projektu.

Szczegółowe informacje oraz zapisy tel.: 506-959-829 mail: michallebiedowicz@op.pl

 

Opublikowano Retro Liga | Skomentuj